Ga naar hoofdinhoud

Privacystatement

U deelt persoonlijke gegevens met ons. We kunnen ons voorstellen dat u wilt weten hoe we uw privacy garanderen. Dat leest u hieronder.

De Vree en Sliepen gevestigd aan Morsestraat 20 4004 JP te Tiel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.vreesliepen.nl
Morsestraat 20
4004 JP TIel
0344-636960

De Vree en Sliepen respecteert uw privacy en rechten om uw persoonsgegevens te controleren. In deze verklaring zijn wij duidelijk over de gegevens die we verzamelen en waarom we deze verzamelen. We beschermen uw gegevens zo goed als we kunnen. Uw gegevens verzamelen we om service te kunnen verlenen aan u en om u te helpen.

Deze Privacyverklaring legt uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, zij het rechtstreeks of indirect, en hoe wij die gebruiken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u te identificeren of die we aan u kunnen koppelen. De verklaring dekt ook welke keuzes u kunt maken wat betreft de gegevens die we verzamelen en hoe u deze beslissingen kunt beheren. Deze verklaring is van toepassing op al onze producten en services.

Deze verklaring beschrijft:

Persoonsgegevens
Bijzondere/gevoelige persoonsgegevens
Het doel van de verwerkte persoonsgegevens
Bewaartermijn van persoonsgegevens
Delen van persoonsgegevens met derden
Gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Vree en Sliepen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankgegevens
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vreesliepen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Vree en Sliepen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

De Vree en Sliepen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Vree en Sliepen) tussen zit.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

De Vree en Sliepen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

Bij het melden van een klacht, voor huurders en voor kopers, bewaren wij uw gegevens twee jaar en in ieder geval tot de klacht verholpen is.
Persoonsgegevens die wij van u hebben, omdat u in een van de door ons gebouwde woningen woont, bewaren wij vijf jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Vree en Sliepen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Vree en Sliepen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken

De Vree en Sliepen plaatst geen cookies en maakt geen gebruik van vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Vree en Sliepen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vreesliepen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Vree en Sliepen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens

De Vree en Sliepen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vreesliepen.nl of 0344-636960.